Política de privacitat de la FACT

Informació General

La FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA TERRASSA, en endavant LA FUNDACIÓ o LaFACT, es compromet a realitzar els màxims esforços per complir en tot moment en relació amb els tractaments de dades que realitzi, amb la legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades, actualment el Reglament General de Protecció de Dades (UE) Nº 679/2016 i la LOPDGDD 3/2018 de 5 de desembre.

A la web de la Fundació tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat general de millorar els nostres serveis i facilitar-ne l’accés, millorar la usabilitat d’aquesta pàgina i gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin.

La Fundació es compromet a utilitzar les dades personals que reculli d’acord amb allò disposat al Reglament General Europeu de Protecció de Dades (RGPD) i al desenvolupament normatiu que se’n derivi.

Les seves dades personals s’utilitzaran sempre per a fins determinats, explícits i legítims.

A continuació, LA FUNDACIÓ informa als USUARIS sobre els termes i condicions concretes en que LA FUNDACIÓ tractarà les seves dades personals.

LA FUNDACIÓ no prendrà decisions automatitzades en base al seu perfil.

RESPONSABLE DE TRACTAMENT

La FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA TERRASSA, amb NIF G- 66055302. Direcció: Rambla d’Ègara 340; 08221 Terrassa, és la responsable de tractament de les dades personals que reculli.

Pot contactar amb nosaltres a l’adreça general d’informació info@lafact.cat. o a l’adreça específica rgpd@lafact.cat.

TRACTAMENT DE LES DADES DEL FORMULARI CONTACTA’NS

Finalitat:

Atendre les consultes que ens enviïn els usuaris del formulari contacta’ns i enviar-los la informació que ens sol·licitin sobre els productes i serveis de LaFACT dels que ens hagin manifestat el seu interès.

Legitimació:

Consentiment de l’interessat en enviar-nos el formulari contacta’ns amb les seves dades.

Període de conservació:
Les dades es conservaran mentre existeix i es mantingui un interès mutu i durant els anys necessaris per poder complir amb les obligacions legals i fiscals derivades d’aquesta relació i quan ja no sigui necessari per a la finalitat o quan hagin transcorregut 1-2 anys a partir de la ultima confirmació d’interès per part seva sobre els productes o serveis de LaFACT, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades.

Destinataris

Els destinataris de les seves dades són el personal i directius de La Fundació i els proveïdors de serveis necessaris per al compliment de les nostres obligacions i compromisos que només accediran a les dades com encarregats del tractament, amb l’exclusiva finalitat de prestar els serveis que la Fundació tingui contactats en cada moment.

TRACTAMENT DE LES DADES DELS CLIENTS I PROVEÏDORS

Finalitat:

Gestionar la relació comercial existent i dur a terme les gestions comptables, fiscals i administratives de la Fundació.

Legitimació:

La base legal per tractar les dades dels clients i proveïdors es l’existència i l’execució de contractes de compravenda i/o de prestació de serveis.

Període de conservació:

Conservem les dades de clients i proveïdors mentre es duguin a terme accions i relacions comercials i durant els anys necessaris per complir amb les nostres obligacions legals i/o fiscals derivades d’aquestes relacions contractuals.

TRACTAMENT DE LES DADES DELS SOL·LICITANTS D’OCUPACIÓ

Finalitat:

LA FUNDACIÓ tractarà les dades dels candidats sol·licitants d’ocupació amb la finalitat de prendre en consideració la seva candidatura en els processos de selecció de personal que LA FUNDACIÖ realitzi.

Legitimació:

Consentiment de l’interessat en enviar-nos el seu CV per qualsevol mitjà i proposar la seva candidatura ens els processos de selecció de personal que LA FUNDACCIÓ dugui a terme.

Conservació:

LA FUNDACIÖ conservarà les dades dels sol.licitants d’ocupació candidats durant el període de vigència dels processos de selecció d’ocupació que realitzi, excepte que amb anterioritat ens sol·liciti la supressió de les seves dades.

TRACTAMENT DE LES IMATGES DE VIDEOVIGILÀNCIA

Finalitat:

LaFACT a les seves instal·lacions compta amb càmeres de Videovigilància amb la finalitat de controlar l’accés a les instal·lacions de LaFACT i de dotar de seguretat a aquestes instal·lacions. Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

Destinataris:

Els destinataris de les imatges de Videovigilància son la direcció de la companyia i, en el seu cas, Forces i Cossos de Seguretat, Jutjats i Tribunals.

Conservació:

El termini previst per a la supressió de les imatges de Videovigilància es d’UN MES, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat o/i Jutjats i Tribunals.

TRACTAMENT DE LES DADES DELS AMICS LaFACT

Finalitats:

  • Mantenir i gestionar les sol·licituds d’alta dels interessats a la comunitat Amic de LaFACT per beneficiar-se de descomptes i avantatges.
  • Gestionar la política de descomptes del Grup de Fundacions LaFACT per tal de que els titulars de la targeta LaFACT es beneficiïn de descomptes en les successives compres que realitzin als establiments d’aquestes Fundacions (per ex. Centre de Jardineria i rentat de vehicles, Centre Cultural, Botiga Teixidors, Ortopèdia La Llar, Fisioteràpia LaLlar.
  • Fidelitzar els clients dels establiments de les fundacions del grup LaFACT mitjançant una política de descomptes adequada.
  • Mantenir als Amics LaFACT informats dels descomptes, promocions i activitats de les Fundacions del Grup LaFACT, quan ens hagin donat el seu consentiment.

Legitimació:

La base legal per tractar les dades dels Amics de les Fundacions és el consentiment, que ens és prestat en el moment que els interessats es donen d’alta a la comunitat Amics LaFACT.

La base legal per enviar comunicacions als Amics LaFACT sobre els productes i serveis de les Fundacions LaFACT, es l’obtenció del seu consentiment prestat de forma lliure, específica, inequívoca i informada.

Destinataris:

Els destinataris de les dades són el personal i directius de la Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa – NIF G66055302 i de les demés Fundacions del Grup LaFACT en cas que ens hagis autoritzat ( Fundació Privada President Amat Roumens – NIF G58049016; Fundació Privada President Torres Falguera – NIF G58312901; Fundació Cultural Privada Caixa Terrassa – NIF 59590570) i els proveïdors de serveis necessaris per al compliment de les nostres obligacions i compromisos que només accediran a les dades com encarregats del tractament, amb l’exclusiva finalitat de prestar els serveis que el Grup de Fundacions LaFACT els tingui contactats en cada moment.

No comunicarem les dades a tercers, excepte obligació legal o que tinguem el seu consentiment.

Període de conservació:

Les dades es conservaran mentre existeixi un interès mutu i es mantingui la relació comercial existent pels productes i serveis del grup LaFACT o durant els anys necessaris per poder complir amb les obligacions legals i fiscals derivades d’aquesta relació comercial i quan ja no sigui necessari per a la finalitat, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades.

Els Amics LaFACT en qualsevol moment es podran donar de baixa del servei de recepció de comunicacions comercials, ofertes i descomptes enviant un e-mail rgpd@lafact.cat sol·licitant la baixa.

DRETS QUE ELS ASSISTEIXEN

Finalment, l’informem que, si ho desitja, pot exercir els drets que el RGPD 679/2016 reconeix a les persones interessades a accedir a les seves dades, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, a oposar-se o cancel·lar el tractament de les seves dades en determinades circumstàncies, a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per la finalitat per la que es van recollir, a l’oblit, a la limitació del tractament i a la portabilitat de les dades, dirigint-se a rgpd@lafact.cat amb copia del seu DNI.

Accés: Tenir confirmació sobre si s’estan tractant les seves dades i, en aquest cas, accedir al contingut d’aquestes i obtenir-ne una còpia, així com accedir a la informació que sobre els tractaments preveu l’article 15 del RGPD.

Rectificació: Obtenir sense dilació indeguda la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin, així com de completar les que estiguin incompletes.

Supressió: Obtenir l’eliminació completa de les seves dades en el moment que ho requereixi, sempre que això sigui possible conforme a les obligacions legals de la Fundació i, en general, en els supòsits que estableix l’article 17 del RGPD.

Limitació del tractament: Obtenir que la Fundació limiti el tractament de les seves dades personals en els casos que estableix l’article 27 del RGPD.

Portabilitat de dades: Quan les dades personals es processin de manera automatitzada, obtenir de la Fundació una còpia de les mateixes, en format estructurat, en formats oberts i de lectura mecànica.

Oposició: Oposar-se en qualsevol moment a la continuació dels tractaments que la Fundació realitzi de les seves dades, especialment als tractaments de mercadotècnia.

L’exercici d’aquests drets és per norma general gratuït, excepte en els casos en què es formulin sol·licituds manifestament infundades o excessives, especialment per repetitives.

La Fundació, com a entitat privada, està subjecta a l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, a qui pot adreçar les seves reclamacions.