Avís legal

Identitat del responsable: el domini www.lafact.cat es propietat de la FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA TERRASSA, en endavant, La FUNDACIÓ o LaFACT sota la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2.770. NIF: G66055302. Direcció: Rambla d’Ègara 340; 08221 Terrassa. Correu electrònic: info@lafact.cat

La FUNDACIÓ assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). Compleix, també, amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD).

El present Avis Legal té per objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés, navegació i us del citat Portal per part de tots els Usuaris. Si l’Usuari no està d’acord amb aquestes, no tindrà dret a utilitzar aquest Portal web de LA FUNDACIÓ.

LA FUNDACIÓ es reserva el dret de modificar o actualitzar, en qualsevol moment, les presents Condicions Generals i, en general, els elements que integren el disseny i la configuració del Portal. Por això, es recomana als Usuaris que llegeixin detingudament les presents condicions cada vegada que accedeixin al Portal.

Accés i ús de la pàgina web

Accés a la pàgina web

Les pàgines de la web www.lafact.cat son de accés públic, lliure i gratuït, i els seus continguts són merament informatius i divulgatius. L’accés no implica per si mateix l’establiment de cap relació comercial entre La FUNDACIÓ i l’usuari.

En el cas de productes o serveis que requereixin cert pagament, La FUNDACIÓ informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris.

En general, l’accés a la informació i les utilitats d’aquesta pàgina web no exigeix registre previ d’usuari. No obstant això, els usuaris podran sol·licitar, emplenant els formularis corresponents, la recepció d’informació i publicitat sobre La FUNDACIÓ. Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitats en els formularis seran propis i certs. Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que realitzin, i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar a La FUNDACIÓ o a tercers. D’igual manera, els usuaris es comprometen a notificar a La FUNDACIO qualsevol canvi que pugui produir-se, en relació amb la informació i les dades personals comunicats.

La FUNDACIÓ es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. Per tant, La FUNDACIÓ no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas de presentar-se les causes anteriorment citades, per tant, a cap moment es podran exigir responsabilitats a La FUNDACIÓ en aquest sentit.

Ús de la pàgina web

El simple accés al Portal, l’ús dels continguts del mateix, així com el fet d’emplenar formularis, l’enviament de sol·licituds d’informació i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors implicarà, per part dels que naveguin en el Portal, la adquisició de la consideració d’Usuari i el coneixement i la acceptació, sense reserves, de totes i cada una de les normes integrants del present Avis Legal, en la versió publicada en el moment en que s’accedeixi al Portal web.

Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que La FUNDACIÓ posa a la seva disposició en aquesta pàgina web conforme a les presents condicions generals i a la legalitat vigent, i, en qualsevol cas, es compromet a no utilitzar-los per a activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic. En aquest sentit, l’Usuari s’obliga a utilitzar els continguts del Portal de forma diligent, correcta i lícita, de conformitat con la legislació vigent i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

Utilitzar-los amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral, a les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic i a les instruccions rebudes de LA FUNDACIÓ.

Utilitzar-los amb fins lesius de drets legítims de tercer.

Utilitzar els continguts i, en particular, informació de qualsevol classe obtinguda a través del Portal per enviar publicitat, comunicacions amb finalitats de venta directa o amb qualsevol altre classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar per qualsevol mitja aquesta informació.

Els Continguts de la pàgina web són posats a la disposició dels usuaris per La FUNDACIÓ com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D’aquesta manera, La FUNDACIÓ posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els Continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

Registre d’usuaris

L’ús del Portal no exigeix el registre previ dels usuaris, si be pot requerir-se per determinats serveis. En cada cas s’indicarà expressament la forma i manera de registrar-se.

En tot cas, les dades requerides seran les imprescindibles para oferir els serveis de que es tracti, garantint LA FUNDACIÓ la adopció de mesures adequades per aconseguir la seguretat i integritat previstes legalment, així com la seva confidencialitat.

Subscripció a butlletins informatius/Newsletters

En cas que l’usuari vulgui subscriure’s a butlletins de LA FUNDACIÓ, que sempre serà voluntària, el fet de donar-se d’ alta suposarà la acceptació de les condicions de remissió d’aquests butlletins informatius, incloent el consentiment inequívoc a favor de LA FUNDACIÓ per a la remissió d’aquest tipus de comunicacions, de conformitat amb la legislació aplicable en la matèria.

Informació sobre els vincles “links”

Les pàgines d’Internet de La FUNDACIÓ poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. La finalitat d’aquests enllaços es informativa i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la web de destinació. LA FUNDACIÓ no te facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web a les que es puguin establir enllaços des d’aquest Portal. Per això La FUNDACIÓ declina tota responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web a les que s’estableixin enllaços, derivada en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, del seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, d’accions o omissions comeses per aquests llocs web, amb total independència i autonomia respecte d’ells. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de La FUNDACIÓ.

En compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSICE, La FUNDACIÓ es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata a l’administrador de la web.

Renúncia i limitació de la responsabilitat

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que La FUNDACIÓ o tercers puguin sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal o si escau, en les condicions de venda, política de privacitat i la resta de condicions legals que siguin d’aplicació.

La FUNDACIÓ no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l’accés a aquesta pàgina web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació de La FUNDACIÓ de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. LA FUNDACIÓ declara que ha adoptat totes les mesures necessàries i raonables, dintre de les seves possibilitats i del estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Portal i evitar la existència i/o transmissió de virus i demes components maliciosos als Usuaris.

La FUNDACIÓ no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta pàgina web, i, per tant, no es responsabilitza dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, des actualització, indisponiblitat, error o inutilitat dels mateixos. Tant mateix, LA FUNDACIÓ posarà tots els mitjans raonables a la seva disposició per comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació i continguts subministrats en el Portal.

En particular, LA FUNDACIÓ no garanteix ni es fa responsable de: 

  • La falta de disponibilitat o accessibilitat del Portal o de continuïtat dels continguts del Portal.
  • L’existència de interrupcions, errors en l’accés al Portal o mal funcionament del Portal, així com problemes tècnics o errors que es produeixin durant la connexió a Internet.
  • La absència de virus i demès elements informàtics maliciosos en el Portal o servidor que el subministra; Correspon al Usuari, en el seu cas, disposar de mitjans adequats per a la detecció o desinfecció de programes informàtics maliciosos.
  • La invulnerabilitat del Portal i de las mesures de seguretat que s’adoptin en el mateix;
  • La inexistència d’errors en els continguts;
  • La adequació par a un propòsit o finalitat particular del Portal i de la informació publicada i/o subministrada en relació amb els productes o serveis de LA FUNDACIÓ.
  • Les decisions preses a partir de la informació subministrada en el Portal, ni dels danys i perjudicis pel Usuari o per tercers en motiu d’actuacions que tinguin per únic fonament la informació obtinguda en el portal.
  • Dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.
  • Qualsevol altres danys que en el seu cas poguessin causar-se per funcionament defectuós del Portal.

Informació relativa a la Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a tal, a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (referits de forma abreujada com els Continguts), són propietat intel·lectual de La FUNDACIÓ o, si escau, de tercers, excepte especificació en cas contrari.

Els usuaris hauran de respectar a tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina web, de titularitat de La FUNDACIÓ o de tercers.

Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, por qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’aquests drets, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. Per a la utilització autoritzada dels Continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats exclusivament informatives o pedagògiques, els usuaris poden dirigir-se a info@lafact.cat.

Protecció de dades personals

Les dades de caràcter personal rebudes dels usuaris seran tractades de manera confidencial, complint adequadament i a tot moment les disposicions contingudes en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i en qualssevol altres normes vigents o que en el futur puguin promulgar-se sobre la matèria.

La FUNDACIÓ es compromet a tractar les dades de caràcter personal conforme a les instruccions dels usuaris que hagin proporcionat les dades de caràcter personal, a no aplicar-los ni utilitzar-los amb fi diferent i a no comunicar-los, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones, excepte amb el consentiment previ i exprés de la part en qüestió. Així mateix, La FUNDACIÓ es compromet a adoptar i aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat que eviti la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, conforme el que preveu l’article 32 del RGPD.

Nul·litat

En cas que qualsevol disposició d’aquest Avís Legal fos considerada nul·la, en la seva totalitat o en part, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions d’aquest Avís Legal ni a les condicions particulars que, en el seu cas, s’hagin pogut establir.

En cas que LA FUNDACIÓ no exercís qualsevol dret o acció reconeguda en aquest Avis Legal, això no constituirà una renuncia al mateix, excepte reconeixement i acord que haurà de ser per escrit. 

Legislació aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal queda subjecte a la legislació espanyola vigent en cada moment. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris i La FUNDACIÓ amb renuncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Terrassa.